Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Reciklaža rashladnih uredjaja

BiS  Reciklažni  centar  je,  prateći  svetske  trendove reciklaže, nabavio prvi sistem za degasifikaciju i reciklazu frizidera i rashladnih uređaja u Srbiji.

Nastavljajući dobru praksu zemalja EU i u susret usklađivanju sa EU normativima,  opredelili  smo  se da proširimo  paletu  svojih usluga  i omogućimo građanima i privredi pravilno i legalno zbrinjavanje ove vrste opasnog otpada za koju do sada nije bilo resenja.

Zakon o upravljanju otpadom članom 50 (Sl. glasnik RC br. 36/09), nalaže da se otpadni elektronski i električni uređaji moraju  odvojeno  sakupljati  radi njihovog  tretmana. Takođe, sve tečnosti iz EE uređaja moraju biti odvojene i tretirane na propisani način. Shodno tome, vlasnik ovih uređaja dužan je da svoj otpad preda licu koje ima dozvolu za sakupljanje,  tretman I odlaganje ove vrste otpada, dobijenu od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Lice koje je dobilo dozvolu od nadležnog ministarstva ima  obavezu da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja nadležnom državnom organu.
Sistem za degasifikaciju i reciklažu rashladnih uredjaja omogućava da na pravilan i legalan način vršimo bezbedno izdvajanje opasnih materija koji se nalaze u rashladnim uredjajima odnosno separacija freona i ulja i obezbeđuje se njihovo pravilno upravljanje. Ako se vodi računa o vrsti freona koji se izdvajaju i skladište (iste vrste freona u iste posude), moguća  je njihova ponovna upotreba u servisima rashladnih uredjaja. Ulja koja se izdvajaju iz rashladnih uređaja mogu se koristiti kao energenti za grejanje.

Ukoliko želite da reciklirate rashladni uredjaj, kliknite ovde.