Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Konsalting u oblasti upravljanja otpadom

Naš struči tim inženjera pruža asistenciju i konsultantske usluge u ispunjavanju zakonskih obaveza u izradi planova za uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja otpadom u Vašem preduzeću.

Ukoliko je Vašem preduzeću neophodna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, naša kompanije će Vam pomoći oko procedura i izrade potrebnih dokumenata poštujući sve propisane rokove shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/04).

Ukoliko godišnje proizvodite više od 200 kg opasnog otpada (elektronski i električni otpad, ulja, fluorescentne cevi... ) ili više od 100 t neopasnog otpada, naša kompanije nudi konsultantske usluge sa ciljem identifikacije količina i tokova otpada, izrade planova upravljanja otpadom, obezbeđivanja načela hijerarhije upravljanja otpadom, shodno članu 26. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09).

Ukoliko prikupljate ili transportujete otpad, vršite obradu otpada, generišete opasan otpad bez obzira na delatnost ili na bilo koji način zagađujete životnu sredinu, naša kompanije će Vam pomoći u izradi Katastra zagađivača poštujući propisane rokove prema Pravilniku o metodologiji za izradu integralnog katastra zagađivača (“Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i podatke dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine.

 

Možete nas kontaktirati sa ciljem dobijanja pomoći u ispunjavanju Vaših zakonskih obaveza:
•   identifikacije količina i tokova generisanja otpada,
•   uspostavljanja evidencije,
•   izrade katastra zagađivača,
•   izrade plana upravljanja otpadom,
•   edukacije zaposlenih,
•   kompletne procedure procene uticaja na životnu sredinu,
•   izrade pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu i protivpožarne zaštite.