Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Životna sredina

Doslednost BIS Reciklažnog centra 3R filozofiji:

REDUCE (Smanjiti/Skupiti)
Skupljanjem IT otpada i uskladištavanjem istog u svojim magacinima smanjujemo znatnu količinu otpada u čovekovoj životnoj okolini.

REUSE (Ponovno upotrebiti)
Po tehnološkoj studiji koju su izradili BIS a na koju su dali saglasnost stručnjaci iz Ministarstva za ZŽS, sav uskladišteni otpad se pregleda i sortira u dve grupe, na onaj koji je ispravan i koji se moze ponovo upotrebiti (Reuse), i neispravan koji se ne može više koristiti .
To znači da se svi računari i računarski sklopovi, koji se mogu ponovo upotrebiti, nakon servisiranja u našem servisu, ponovo vraćaju u upotrebu kao i sva druga roba sa garancijom firme od 6-12 meseci. Ovim omogućavamo da i siromašniji slojevi našeg društva dođu do jeftinih računara. Više o pomeunutim računarima koje možete donirati u skladu sa Community MAR programom, možete saznati ovde.

RECYCLING ( Prerada )
Sva neispravna IT-oprema sortira se na one koje se mogu kod nas preraditi i one koje se ne mogu kod nas preraditi .
Naš pogon je projektom osposobljen za preradu plastike (mlevenje i dobijanje razlicitih vrsta granulata plastike ABS, PC, PS...) koja ima komercijalnu vrednost.

Inicijativa Zelenije kancelarije

Inicijativa „Zelenije kancelarije” ima za cilj smanjenje potrošnje materijala koji se mogu koristiti kao sekundarne sirovine, a koji zagađuju životnu sredinu.

U okviru inicijative, u kancelarijama BIS-a,  uveden je sistem reciklaže, koji će omogućiti da papirni koji stvaramo, bude razvrstan i potom recikliran. Kako bi se otpad tretirao na odgovarajući način, prikupljeni papir se meri, presuje, i dalje  nosi do ovlašćenog reciklažnog centra za papir.

Radi smanjenja potrošnje papira, preporuka je da zaposleni dvostrano štampaju, a ujedno se za štampanje pojedinog promotivnog materijana koristi reciklirani papir.