Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Globalni dogovor

Sa ciljem promovisanja društveno odgovornog poslovanja, kao i umrežavanja sa  kompanijama koje su spremne da na dobrovoljnoj bazi integrišu društvene, etičke i ekološke aspekte u svoje svakodnevno poslovanje i unapređuju društvo kroz saradnju sa neprofitnim organizacijama, državnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama, postali smo 2009. godine članice Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.

Četiri načela inicijative Globalnog dogovora:

Kompanije i druge privatne institucije koje se priključuju Globalnom dogovoru obavezuju se da podržavaju sledeće ciljeve i vrednosti u svojim poslovnim politikama:

Ljudska prava
1. Poslovni subjekti treba da podržavaju i poštuju zaštitu medjunarodno proklamovanih ljudskih prava unutar svoje sfere uticaja i
2. Postaraju se da  ne saučestvuju u kršenju ljudskih prava.

Standardi o radu
3. Poslovni subjekti treba da podržavaju slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno ugovaranje i
4. uklanjanje svih oblika prinudnog rada;
5. efektivno ukidanje dečijeg rada;
6. kao i da ukinu diskriminaciju u pogledu zaposlenja i zanimanja.

Životna sredina
7. Poslovni subjekti treba da zagovaraju predostrožan pristup izazovima životne sredine i
8. preduzimaju inicijative za unapredjenje veće odgovornosti prema životnoj sredini ;
9. podstiču razvoj i širenje tehnologija neškodljivih po životnu sredinu.

Borba protiv korupcije
10. Poslovni subjekti treba da se bore protiv svih oblika korupcije, uključujući iznudjivanje i mito.