Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Politika zaštite životne sredine

BiS Reciklažni centar je svestan uticaja i posledica nelegalnog odlaganja elektronskog otpada na životnu sredinu i zato će se predano i odgovorno posvetiti kontinuiranim merama u cilju smanjenja i sprečavanja njegovog nebezbednog odlaganja.

BiS Reciklažni centar,  utvrđuje okvir za uspostavljanje i preispitivanje sledećih ciljeva zaštite životne sredine:

• identifikovanje svih aspekata životne sredine, kontrola i praćenje značajnih aspekata,

• obavljanje uslužnih i drugih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine,

• definisanje i sprovođenje internih pravila, koja nisu predviđena zakonskim propisima, radi unapređenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine,

• obučavanje i podsticanje zaposlenih da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine,

• ušteda resursa, smanjenje količine štetnih otpada,

• razmatranje mišljenja i sugestija zainteresovanih strana i preduzimanje odgovarajućih mera radi unapredjenja zaštite životne sredine,

• informisanje poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana o našem predanom zalaganju, akcijama i mogućnostima koje mogu da ostvare u saradnji sa nama, u oblasti  zaštite životne sredine,

• kontinuirana edukacija zaposlenih, drugih koji rade na račun kompanije, uključujući i savetovanje kupaca i korisnika usluga.

Rukovodstvo BIS Reciklažnog centra opredeljeno je za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine, a svi zaposleni su usmereni da rade na ostvarenju uspostavljenih ciljeva.

Pored reciklaže elektronskog i električnog otpada, kao i reciklaže fluorescentnih lampi koje sadrže živu, BIS Reciklažni centar namerava da dâ puni doprinos rešavanju društvenog problema korišćenjem nekih vrsta otpadnih materijala kao alternativne sirovine, smanjujući pri tom potrošnju neobnovljivih resursa, uz maksimalno poštovanje svih relevantnih zakona.